เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจากโปรแกรม ARTISTRY PASSIONISTA SQUAD จะต้องเป็นผู้ร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลส่วนตัวถูกต้อง เป็นจริงและครบถ้วน พร้อมทำตามกฎกติกาอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน หากตรวจพบถึงการกระทำใดๆ ที่ถือเป็นการแสดงเจตนาร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกติกา หรือทุจริต บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าวหรือพิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ชนะรางวัลท่านอื่น
 2. นักธุรกิจแอมเวย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สมัครเข้าร่วม Workshop Passionista Squad Season3 ครบทั้ง 2 รอบคือรอบที่ 1 ในวันที่ 16 – 17 ม.ค. 63 และ รอบที่ 2 ในวันที่ 15 ก.พ. 63 เท่านั้น
 3. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 4. ของรางวัล Passionista Point รอบที่ 1 สามารถรับได้ในวัน Workshop ครั้งที่ 2 ด้วยตนเองเท่านั้น
 5. ของรางวัล Passionista Point รอบที่ 2 – 4 สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อรับของรางวัลได้ที่แอมเวย์ ช็อปใกล้บ้านท่าน โดยแบบฟอร์มจะถูกส่งรายละเอียดวันที่และเวลาให้ใน LINE group ของท่าน เมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้วจะสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 63 เป็นต้นไป หรือหากท่านคือ 30 ท่านผู้ชนะผู้ได้รับสามารถรับได้ในวันที่ 26 ม.ย. 63 ที่แอมเวย์สำนักงานใหญ่
 6. เงื่อนไขการรับรางวัล Artistry Passionista Exclusive Experience ในกรณีที่มีผู้ชนะที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 เงื่อนไขเกิน 30 ท่าน คณะกรรมการจะพิจารณาโดยเรียงลำดับจาก
  • ยอดผู้ซื้อใหม่จากผลิตภัณฑ์อาร์ทิสทรีที่มากที่สุด
  • จำนวนผู้ติดตามใน Instagram มากที่สุด
  • AVG. Engagement Rate มากที่สุด
  • คะแนน Passionista Point มากที่สุด

  ในกรณีที่มีผู้ชนะที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 4 เงื่อนไข ไม่ถึง 30 ท่าน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ครบคุณสมบัติเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ภายหลังโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. ของรางวัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
 8. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ชนะรางวัลที่ได้รับรางวัล รวมถึงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากการร่วมกิจกรรมและรับรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุกช่องทาง เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ตามแต่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ชนะรางวัลที่รับรางวัลไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 9. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของเดียวกับบัญชี Instagram ที่ร่วมกิจกรรม โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ Social Account ดังกล่าวต้องสามารถระบุตัวตนได้จริงและมีการใช้งานจริงตามปกติทั่วไป หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่ส่อแววทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลดังกล่าวเป็นกรณีไป
 10. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีการโพสต์คอนเท้นท์ที่ผิดกติกาและกฎกฎจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่นำโพสต์ลงโดยไม่นำคะแนนที่ได้จากโพสต์นั้นมาคิดคำนวนเป็นคะแนนรวม
 11. ชื่อ และนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากสมัครร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น
 12. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
 13. นักธุรกิจแอมเวย์มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลดังกล่าวได้ตามกติกา โดยจะต้องคงสถานะนักธุรกิจเป็นเวลา 1 ปี มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่าย รวมถึงของรางวัลต่างๆ ที่เกิดขึ้นคืน
 14. พนักงานบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) และบริษัทผู้จัดกิจกรรม สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่ไม่สามารถรับรางวัลใดๆ ได้
 15. ทางบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการอาร์ทิสทรี ประเทศไทย ถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา เงื่อนไข และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบถึงการกระทำใดๆ ที่ถือเป็นการแสดงเจตนาร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกติกา หรือทุจริต บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า