เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ARTISTRY PASSIONISTA SQUAD ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลส่วนตัวถูกต้อง เป็นจริงและครบถ้วน พร้อมทำตามกฎกติกาอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน หากตรวจพบถึงการกระทำใดๆ ที่ถือเป็นการแสดงเจตนาร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกติกา หรือทุจริต บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าวหรือพิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ชนะรางวัลท่านอื่น
 2. ของรางวัลรอบที่ 1 และ 2 สามารถรับได้ในวัน Workshop ครั้งที่ 2 ด้วยตนเองเท่านั้น
 3. ของรางวัลรอบที่ 3 และ 4 สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อรับของรางวัลได้ที่แอมเวย์ ช็อปใกล้บ้านท่าน โดยแบบฟอร์มจะถูกส่งรายละเอียดวันที่และเวลาให้ใน LINE group ของท่าน หรือหากท่านคือ 80 ท่านผู้ชนะผู้ได้รับสามารถรับได้ในวันที่ 27 เม.ย. ที่แอมเวย์สำนักงานใหญ่
 4. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
 6. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการนำรายละเอียดของผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ชนะรางวัลที่ได้รับรางวัล รวมถึงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากการร่วมกิจกรรมและรับรางวัล เผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทุกช่องทาง เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ตามแต่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ชนะรางวัลที่รับรางวัลไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของเดียวกับบัญชี Instagram ที่ร่วมกิจกรรม โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ Social Account ดังกล่าวต้องสามารถระบุตัวตนได้จริงและมีการใช้งานจริงตามปกติทั่วไป หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่ส่อแววทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลดังกล่าวเป็นกรณีไป
 8. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมมีการโพสต์คอนเท้นท์ที่ผิดกฎจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่นำโพสต์ลงโดยไม่นำคะแนนที่ได้จากโพสต์นั้นมาคิดคำนวนเป็นคะแนนรวม
 9. ชื่อ และนามสกุลของผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากสมัครร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น
 10. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหายของข้อมูลในระยะเวลาของการจัดกิจกรรม
 11. นักธุรกิจแอมเวย์มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลดังกล่าวได้ตามกติกา โดยจะต้องคงสถานะนักธุรกิจเป็นเวลา 1 ปี มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่าย รวมถึงของรางวัลต่างๆ ที่เกิดขึ้นคืน
 12. พนักงานบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) และบริษัทผู้จัดกิจกรรม สามารถร่วมกิจกรรมได้ แต่ไม่สามารถรับรางวัลใดๆ ได้
 13. ทางบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการอาร์ทิสทรี ประเทศไทย ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำความเข้าใจถึงกติกา เงื่อนไข และปฏิบัติตามขั้นตอนการร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบถึงการกระทำใดๆ ที่ถือเป็นการแสดงเจตนาร่วมกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกติกา หรือทุจริต บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า